Sociaal makelaar

WANNEER ?
mei 2014
-
augustus 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS
TAGS
PROJECT PARTNERS
Sociaal makelaar

De vergrijzing brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De zoektocht naar hoe de professionele zorg samen met de mantelzorg en het vrijwilligerswerk een antwoord kan bieden op de huidige en toekomstige zorgnoden van deze steeds grotere en meer heterogene groep van ouderen in onze samenleving, vormt hierbij één van de belangrijkste uitdagingen. Vanuit de overheid wordt in deze context sterk ingezet op de vermaatschappelijking van de zorg. In dit project willen we aansluitend hierop de zorgnetwerken van ouderen versterken, met specifieke aandacht voor ouderen in een kwetsbare positie.

Doelstellingen van het project

De algemene doelstelling van het project is het uitwerken van de methodiek van ‘sociaal makelaar’ die ouderen ondersteunt in het zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk zelfstandig thuis wonen en op die manier, op niveau van de samenleving, bij te dragen tot de vermaatschappelijking van de zorg. Een ‘sociaal makelaar’ zet in het op versterken van wederzijdse dienstverlening, wederzijdse steun tussen bewoners in een wijk of buurt. Het concept van ‘sociaal makelen’ vinden we vooral terug in Nederlandse context, waar al enkele piloottesten liepen. In dit project willen we dit concept van ‘sociaal makelaar’ vertalen naar en verder ontwikkelen binnen de Vlaamse context. Centrale uitgangspunten zijn: (1) empowerment van kwetsbare ouderen, (2) wederkerigheid (3) kleinschalig, lokaal verankerd en (4) met specifieke aandacht voor de doorverwijsfunctie naar professionele hulp. De sociaal makelaar zet in op wederkerigheid, iets kunnen betekenen voor elkaar. Ouderen worden op die manier niet alleen aangesproken op hun “tekorten”, op hun problemen, maar ook op hun competenties, wat ze kunnen betekenen voor anderen. Het concept werkt op wijkniveau, lokaal niveau. Van belang is tevens de laagdrempeligheid van het project en de aanspreekbaarheid van de sociaal makelaar. Het versterken van zorgnetwerken rond ouderen vormt immers het primaire doel. In die zin is de rol van de sociaal makelaar faciliterend en onafhankelijk. Daarnaast is de sociaal makelaar vanuit zijn functie op de hoogte van alle mogelijke professionele diensten zodat, indien nodig, gericht doorverwezen kan worden. Doelstelling is bovendien een innovatieve, een dynamische methodiek uit te werken die toelaat om in te spelen op nieuwe initiatieven. In die zin omvat de functie van sociaal makelaar alle levensdomeinen en het hele zorgcontinuüm, van licht tot zwaar zorgbehoevend.

Methode

In het project willen we de methodiek van ‘sociaal makelaar’ naar Vlaamse context vertalen en verder ontwikkelen, in co-creatie met de betrokken lokale stakeholders waarna we dit uittesten in piloottesten zowel in een stedelijke (~ Turnhout) als in een landelijke context (~ Kasterlee). Niet alleen de Vlaamse context vraagt, omwille van verschillen in cultuur, beleidscontext, … met Nederland waar de piloottesten liepen, om een specifieke vertaalslag. De lokale context en heel specifiek de geografische spreiding van bewoners kan eveneens een impact hebben op de toepassing van de methodiek. Om die reden testen we de methodiek in een stedelijke en landelijke context. Hiervoor is het LiCalab-proeftuinplatform ideaal. LiCalab heeft immers als hoofdpartner toegang tot de centrumstad Turnhout, maar heeft daarnaast nog toegang tot 26 andere gemeentebesturen binnen het arrondissement, waaronder hoofdzakelijk landelijke gemeenten. Specifieke aandacht gaat in het project bovendien naar de potentiële rol van ICT ter ondersteuning van de methodiek van “sociaal makelaar”. Vanuit Aristoco Int. BVBA wordt in beide piloottesten nagegaan hoe het Cubigo-platform de methodiek van sociaal makelaar kan faciliteren en of het de toegankelijkheid tot de dienst/methodiek verhoogt. Cubigo is een communicatie-platform dat een eenvormige en bovenal gebruiksvriendelijke en laagdrempelige manier van communicatie aanbiedt aan ouderen. 

Valorisatie

Finale doelstelling is na de piloottesten een functieprofiel en draaiboek van sociaal makelaar uit te werken dat toelaat de methodiek toe te passen en te vertalen naar andere Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast omvat het project een valorisatieluik waarin de continuïteit van de methodiek in de Stad Turnhout en de gemeente Kasterlee gegarandeerd wordt en de mogelijkheden voor uitrol in de bredere regio nagegaan worden. De methodiek van ‘sociaal makelen’ kan eveneens vertaald worden naar andere kwetsbare groepen zoals personen in armoede, personen met psychiatrische problematiek, … (~spillover effect).