CareVille Limburg - Moving Care

WANNEER ?
februari 2014
-
januari 2017
CONTACT DETAILS

Katherine Nelissen, PhD

CareVille Coördinator, LifeTech Limburg

katherine.nelissen@lifetechvalley.be

+ 32 11 28 69 03

TAGS
PROJECT PARTNERS
CareVille Limburg - Moving Care

De Zorg Proeftuin CareVille krijgt een belangrijke plaats binnen Happy Aging. Deze internationale community van bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen, beleidsmakers en ouderen wil ‘happy en healthy aging’ boosten. De Proeftuin blijft, via co-creatie met ouderen en zorgverleners, innovaties versnellen en draagt zo bij tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle ouderenzorg.

Via het Europese project CrossCare, opgestart in april 2016, zal CareVille in de komende vijf jaar samen met twee Vlaamse (InnovAge en LiCalab) en drie Nederlandse Proeftuinen ook internationaal zijn stempel drukken. CrossCare ondersteunt bedrijven en zorginstellingen bij de laatste stappen naar implementatie van hun zorginnovatie.

DOEL

De proeftuin CareVille Limburg richt zich op de  versterking van de ‘zorgmobiliteit’ om oudere personen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis te laten wonen. Hierbij omvat zorgmobiliteit zowel de mobiliteit van de zorgvrager (vb. mobiliteit versterken, sociale participatie versterken, beweging doorheen de transmurale keten bevorderen,…); de mobiliteit van het zorgproduct of zorgproces (efficiënte zorgproducten en processen aan huis brengen vb. medicatie, telemonitoring, …), maar ook de mobiliteit van de zorgverlener (vb. efficiënte zorg- en dienstverlening aan huis, beweging van zorgverleners doorheen de transmurale keten,…). In de proeftuin worden nieuwe innovatieve projecten uitgevoerd die moeten leiden tot maatschappelijke én economische valorisatie. CareVille is ingebed in de doelstellingen van SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) en draagt bij aan de versterking van het economisch weefsel, economische valorisatie en jobcreatie in het domein innovatieve zorg in Limburg.

HOE

CareVille creëert een testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die een innovatief antwoord bieden op huidige en toekomstige noden van gebruikers van ouderenzorg. CareVille focust op innovaties die mobiliteitsaspecten versterken vanuit een bijzondere gerichtheid op de noden van de zorgvrager en zorgverlener (zorggebruiker staat centraal). Deze innovaties worden binnen CareVille in een “real life” omgeving van de ouderen uitgetest als een belangrijke stap in de verdere implementatie van deze innovaties.

Co-creatie
De proeftuin is niet alleen een testomgeving maar wordt ook ingezet om nieuwe innovatieve projectideeën te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie van de huidige, vooral aanbodgestuurde, benadering naar een zorgvraag- en doelgerichte zorg. Met behulp van co-creatie sessies (User Centred Design Proces) zullen eindgebruikers en ontwikkelaars samenwerken om innovatieve zorgoplossingen te realiseren. Door innovaties te ontwikkelen in co-creatie met de gebruikers versterken we de acceptatie van deze innovaties door de gebruikers en dus ook de effectieve implementatie/realisatie.

TESTPOPULATIE & INFRASTRUCTUUR

CareVille situeert zich in Genk en Hasselt. De testpopulatie is een gestratificeerde steekproef van zorgbehoevende senioren die minstens 65 jaar oud zijn, met extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede. De focus ligt in eerste instantie op de thuissituatie, maar ook de residentiële zorg en ziekenhuizen zijn betrokken in dit project, aangezien de oudere zorgvrager ook vanuit de thuissituatie naar de andere settings zal bewegen. De transmurale benadering wordt gerealiseerd door het inbedden en integreren van zowel de thuiszorg, de residentiële zorg als de ziekenhuiszorg in onze proeftuin.

Om de community binnen de proeftuin te versterken zal er een interactieve IT-infrastructuur voorzien worden die communicatie tussen de deelnemers van de proeftuin mogelijk zal maken. Gebruikers kunnen via deze weg feedback geven en krijgen over hun deelname aan bepaalde projecten. Bovendien is er binnen de proeftuin een applicatie beschikbaar die het mogelijk maakt om medische meetgegevens zoals bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, longfuncties, therapietrouw,… te registreren en beschikbaar te stellen voor de zorgverleners en de zorgvragers.